OVER ONS

Thuismakers Collectief legt zich toe op het onderzoeken en bevorderen van thuisgevoel. Door – gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en in samenwerking – projecten uit te voeren, onderzoek te doen, te schrijven en te praten. Wij zien thuisgevoel als fundament voor een leefbare stad die mensen zich eigen kunnen maken.

Werkwijze

Het Thuismakers Collectief ontwikkelde een eigen aanpak om thuisgevoel bespreekbaar te maken en met de buurt te versterken. Aan de basis van de aanpak liggen 4 bouwstenen, die zijn onderbouwd met onderzoek en ervaring in projecten. We gebruiken ze als basis voor buurtonderzoek en om plekken beter en sterker te maken.

De vier bouwstenen van thuisgevoel

Wie zich thuis voelt in de buurt gedraagt zich anders. In onze projecten zien we bij mensen die zich thuis voelen dat ze zich gezonder voelen, meer veiligheid ervaren, meer aandacht hebben voor hun leefomgeving en daar meer verantwoordelijkheid voor voelen (en meer bereid zijn om erin te investeren), actiever zijn in sociale netwerken, positiever in het leven staan en op een meer constructieve manier met uitdagingen omgaan, zoals meningsverschillen of sociale uitdagingen.

Om een gezamenlijk thuisgevoel in een portiek, straat of buurt te kunnen bouwen werkt Thuismakers Collectief altijd vanuit deze 4 bouwstenen:

Plek

Iedereen heeft een plek nodig om zich thuis te voelen. Plekken waar mensen controle ervaren, die ze toe kunnen eigenen door middel van gebruik en met persoonlijke spullen, zijn plekken waar mensen eerder eigenaarschap ervaren. Liefde en verantwoordelijkheid voelen voor een plek leidt ook tot actiever zijn en tot zorg voor plekken die mensen delen met buren. Hoe intensiever het gedeeld gebruik, hoe beter plekken bij kunnen dragen aan het gevoel van gemeenschap en een betekenisvolle plek in het leven van mensen vormen. Schoon, heel en veilig zijn belangrijke basisvoorwaarden voor goede plekken.

Mens & Netwerk

Iedereen wil zich ergens thuis voelen. De mate waarin dat echt lukt is voor een belangrijk deel afhankelijk van de match tussen de persoon en de sociale omgeving. De bouwsteen mens & netwerk richt zich op het bouwen aan en versterken van sterke, sociale netwerken. Deze netwerken bieden betekenisvolle en terugkerende sociale interactie. Op den duur ontstaat bij bewoners hierdoor het gevoel erbij te horen.

Routines & Rituelen

Mensen kunnen zich alleen thuis voelen wanneer zij zelf actief thuis maken. Dat gebeurt ook via routines (automatisch gedrag) en rituelen (terugkerende gedeelde activiteiten). Routines en rituelen zorgen voor voorspelbare en georganiseerde omgevingen. Routines en rituelen kunnen variëren van praatjes in de portiek tot jaarlijkse buurtfeesten. De kracht van routines & rituelen ligt in hun voorspelbaarheid en de bekrachtiging van de identiteit van de gemeenschap.

Organisaties

Thuisgevoel verandert steeds. Daarom is een mate van organisatie nodig die erop is gericht om steeds te checken of de voorwaarden voor mensen om zich thuis te voelen nog wel aanwezig en optimaal zijn. Organisatie gaat over alle partijen die betrokken zijn en belang hebben bij het thuisgevoel van een gemeenschap. Organisaties kunnen bijvoorbeeld bewoners(groepen), gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, investeerders, ondernemers, welzijnspartners en vrijwilligersorganisaties zijn. Thuisgevoel vraagt om een actieve samenwerking tussen belanghebbende partijen. We zeggen ook wel dat 20% van de energie gaat in het bouwen van een sterk thuisgevoel, maar dat 80% van de energie gaat naar het gezamenlijk sterk en gezond houden van thuisgevoel.

Wie is het collectief?

Ontmoet ons multidisciplinair team van gedreven thuismakers:

Samuel de Zeeuw

Oprichter TMC, Voorzitter & Socioloog

Arie van der Ham

Secretaris TMC & oprichter / eigenaar Samenspel

Sander van der Ham

Oprichter TMC, Stadspsycholoog, actief met Buurtklimaatje, (een) Minister van de Luwte & buurtmaker

Mariska van der Sluis

Projectleider voor Thuismakers Collectief bij Wijkboerderij Wachterlied / KIEM & Wachterliedpaviljoen

Silvester de Ruig

Kwartiermaker  Wachterliedpaviljoen & KIEM -  eigenaar: Schrijfretraite.nl

Karen Welp

Stadsmaker &  initiatiefnemer buurklimaatje.nl

Bas Blok

kwartiermaker Wachterliedpaviljoen en Wijkboerderij Wachterlied -  (digitale) communicatie, design & ICT.

Anna Dekker

Socioloog / Planoloog & oprichter van TMC

Jeroen Elfering

Design & technisch ontwerper bij TMC - Eigenaar spacific.nl
© 2023 Stichting Thuismakers Collectief