Thuismakers Collectief legt zich toe op het onderzoeken en bevorderen van thuisgevoel. Door – gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en in samenwerking – projecten uit te voeren, onderzoek te doen, te schrijven en te praten. Wij zien thuisgevoel als fundament voor een leefbare stad die mensen zich eigen kunnen maken.

Het werk van Thuismakers Collectief centreert zich rondom vragen als:

Wat is thuisgevoel?

Hoe manifesteert het zich?

In hoeverre is het maakbaar?

Wat is het (emotionele, publieke, beleidsmatige en bedrijfsmatige) belang van thuisgevoel?

Hoe kunnen thuisgevoel-strategieën ingezet worden om de leefomgeving te verbeteren?

Hoewel alomtegenwoordig, is er behoefte aan ‘bewijs’ over de waarde van thuisgevoel. Thuismakers Collectief wil het begrip en de bruikbaarheid van het concept vergroten, zodat het een grotere rol kan spelen in het werk van gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen, maar natuurlijk ook in het leven van bewoners.

De term thuisgevoel is multi-interpretabel; het kan vanuit allerlei perspectieven bekeken worden. De samenstelling van Thuismakers Collectief spiegelt deze kwaliteit. Opgericht door sociologen, planologen en omgevingspsychologen, zoekt Thuismakers Collectief naar expertise uit alle relevante disciplines; van neuropsychologie tot theater, van architectuur tot ouderenzorg. Gezamenlijk willen we kennis over thuisgevoel ontwikkelen en verspreiden. Dus heb je een idee of wil je meewerken aan een project van iemand in het collectief, sluit je dan aan. We staan open voor ideeën en nieuwe samenwerkingen en kunnen niet wachten om je te verwelkomen bij het collectief.

 

VIER BOUWSTENEN VOOR EEN GEZAMENLIJK THUISGEVOEL

Bij Thuismakers Collectief werken bevlogen stadsmakers samen aan het begrip thuisgevoel en wat dit voor bewoners kan betekenen. De afgelopen jaren kwam Thuismakers Collectief door diverse projecten en onderzoeken, en talloze gesprekken met bewoners, tot het inzicht dat mensen die zich thuis voelen zich anders gaan gedragen. Zo blijken ze hun huiskamers sterker naar hun persoonlijke smaak in te richten. En dragen ze niet alleen meer zorg voor hun eigen woning, maar vaak ook voor de directe ruimte daaromheen. Ook worden ze vaker actief in de buurt (lid van bewonerscommissie, vrijwilliger speeltuin of buurthuis) en dragen zo bij aan het algemene welbevinden. Dit doen ze niet omdat ze hiervoor gevraagd worden, maar omdat ze het zelf belangrijk vinden. Thuisgevoel versterkt de sociale cohesie in portiek en buurt.
Om een gezamenlijk thuisgevoel in een buurt, portiek of straat te kunnen creëren richt Thuismakers Collectief zich in haar aanpak altijd op vier elementen: een plek, een netwerk van mensen, persoonlijke en gezamenlijke routines en tradities, en een gezamenlijke organisatie.

Bouwsteen 1: Mens en netwerk

Een gemeenschappelijk thuisgevoel ontstaat alleen daar waar bewoners elkaar kennen en regelmatig tegenkomen. Het helpt als buren min of meer eenzelfde leefstijl, leefritme en/of woonambitie hebben, maar dit is geen voorwaarde. Onze thuisgevoel-aanpak stimuleert het contact tussen bewoners en versterkt de sociale cohesie en sociale controle. We leggen de basis voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor portiek en straat. Buren en buurtbewoners leren elkaar kennen, waarna ze elkaar makkelijker aanspreken. Bewoners maken gedurende het proces afspraken over het gebruik en het zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de inrichting en het onderhoud van hun leefomgeving. Na onze aanpak doen bewoners doen bewoners vaak meer zelf en organiseren zich vaker.

Bouwsteen 2: De Plek

Een gedeeld thuisgevoel krijgt vorm in de inrichting van gemeenschappelijke ruimten, zoals de portiek, de straat en de buurt. Het gedeelde thuisgevoel is een uitstekende graadmeter van een prettig leefklimaat in de buurt. Het doen samenvallen van plek en netwerk vereist wel een duwtje in de rug. Er moet een reden ontstaan om ruimten toe te eigenen, te personaliseren. Thuismakers Collectief jaagt dit proces aan, door met bewoners en andere partijen in de buurt, zoals corporaties en zorgpartners, te bekijken hoe de ruimte om de woning heen meer ‘eigen’ gemaakt kan worden.

Bouwsteen 3: Routines en Rituelen

Op de plek waar iemand zich thuis voelt, ontwikkelt hij of zij routines en rituelen: terugkerende handelingen die naar verloop van tijd automatisch worden en volledig toegespitst zijn op de omgeving. Dit kun je stimuleren of aanjagen in portieken, in woongebouwen of op de stoep. Door bijvoorbeeld elk kwartaal een gezamenlijke activiteit zoals een schoonmaakactie te organiseren. Het is hierbij belangrijk dat er een vorm van organisatie is en dat alle betrokken partijen een rol hebben.

Bouwsteen 4: Organisatie

Een langdurig thuisgevoel vraagt om continue inspanning van huurder, woningcorporatie, zorgpartijen, ondernemers, en andere stakeholders. Alleen door samen te blijven investeren in de omgeving ontstaat er een woongemeenschap waar woongeluk – ook bij de instroom van nieuwe huurders – kan worden gerealiseerd en behouden blijft.

PARTNERS VAN THUISMAKERS COLLECTIEF